Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 

Bộ luật Lao động ra đời năm 1994 với mục đích tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ lao động, góp phần thể chế hóa nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để bám sát với nhu cầu thực tiễn, Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung qua các năm 2002, 2006, 2007.

 
Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ luật sửa đổi gồm 17 chương, 242 điều. So với Bộ luật cũ năm 2007, Bộ luật Lao động mới tăng 51 điều trong đó có 90 điều mới, 103 điều sửa đổi, 82 điều giữ như hiện hành.
 
Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2013 và thay thế Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10, số 74/2006/QH11 và số 84/2007/QH1. Bộ luật Lao động số 84/2007/QH1 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

 

Xem chi tiết toàn văn Bộ luật Lao động tại đây

 

 

 

 

 

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn