Ngoại Ngữ
 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Ngành đào tạo: Tiếng Anh (English)
 • Mã ngành :

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung : Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, ứng được yêu cầu của xã hộI và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ;
 • Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thong thường;
 • Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên – phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội ….;
 • Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa – văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

 • 210 đơn vị học trình ( viết tắt là đvht), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo Dục Quốc Phòng (165 tiết)
 • Thời gian đào tạo 4 năm.

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (ĐVHT)

2.2.1 Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu : 70 (chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

2.2.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu: 140

Trong đó tối thiểu

 • Kiến thức ngành (Bao gồm các khối kiến thức: Ngôn ngữ, Văn hóa – Văn học, Tiếng) - 77
 • Kiến thức chuyên ngành
 • Kiến thức bổ trợ -
 • Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) -10

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương (59 đvht)*

1 Triết học Mác – Lênin 6
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 5
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4
4 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 4
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
6 Ngoại Ngữ II ** 20
7 Tin học cơ sở 4
8 Giáo dục Thể chất 5
9 Dẫn luận ngôn ngữ học 3
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
11 Tiếng Việt 3
12 Ngôn ngữ học đối chiếu 2
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
14 Giáo Dục quốc phòng 165 tiết

*Chưa tính các học phần 8&9
** Nếu chọn ngành đào tạo thứ 2 là một ngoại ngữ khác với tiếng Anh

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp - 77 đvht

3.1.2.1. Kiến thức ngành - 8 đvht

1 Ngữ âm – Âm vị học 2
2 Ngữ nghĩa học 3
3 Ngữ pháp 3

3.1.2.2. Kiến thức văn hóa - văn học 9 đvht

1 Văn học Anh – Mỹ 3
2 Văn học Anh 3
3 Văn học Mỹ 3

3.1.2.3. Kiến thức tiếng - 60 đvht

1 Tiếng Anh I 20
2 Tiếng Anh II 20
3 Tiếng Anh III 20

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

 1. Triết học Mác- Lênin 6 đvht
  Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ- BGD&ĐT, ngày 29/10/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Kinh tế chính trị Mác- Lênin 5 đvht
  Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ – BGD&ĐT, ngày 29/10/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 đvht
  nội dung ban hành tại Quyết Địng số 34/2003/QĐ- BGD& ĐT, ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4. Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 4 đvht
  Nội dung ban hành tại quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27/8/2003 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 đvht
  Nội dung ban hành tại quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/7/2003 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
 6. Ngoại ngữ II 20 đvht
  Nội dung được phát triển từ chương trình khung trình độ đại học của ngành ngoại ngữ tương ứng.
 7. Giáo dục thể chất 5 đvht
  Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 8. Giáo dục Quốc phòng 165 tiết
  Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 9. Tin học cơ sở 4 đvht
  Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lý thong tin và máy tính điện tử. Giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ văn bản phục vụ công tác văn phòng, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 10. Dẫn luận ngôn ngữ học 3 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt
  Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy; cung cấp những tri thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ đang học) và làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ.
 11. Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 đvht
  Điều kiện tiên quyết: không
  Học phần cung cấp cho sinh viên lý luận về văn hóa đại cương, các quan điểm và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu văn hóa nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Thông qua các thành tố văn hóa không gian và thời gian văn hóa sinh viên hiểu được bản sắc văn hóa Việt Nam.
  Học phần cũng góp phần tạo cho sinh viên một bản lĩnh văn hóa dân tộc trong quá trình học tập và tiếp xúc với văn hóa của nước ngoại ngữ được học.
 12. Tiếng Việt 3 đvht
  Điều kiện tiên quyết: không
  Học phần góp phần củng cố và phát triển các kỹ năng thực hành tiếng Việt ở mức độ cao (kỹ năng ghi chép bài giảng, bài nói, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật qua nghe hoặc đọc văn bản,…)
  Học phần cũng cung cấp những tri thức cơ bản và hiện đại về tiếng Việt làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ.
 13. Ngôn ngữ học đối chiếu 2 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học, Tiếng Việt, các học phần kỹ năng II thuộc khối kiến thức tiếng.
  Học phần cung cấp cho sinh viên công cụ về mặt lý thuyết để so sánh đối chiếu tiếng mẹ đẻ với một ngoại ngữ nhằm hiểu sâu hơn cả 2 ngôn ngữ; cung cấp các thao tác cụ thể được sử dụng trong quá trình so sánh đối chiếu ngôn ngữ.
 14. Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học 2 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Không
  Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến các khái niệm, mục tiêu và kỹ năng học tập nghiên cứu ở bậc đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ và phương pháp học và giảng dạy tiếng nước ngoài.
  Học phần giúp sinh viên làm quen với các công cụ, kỹ năng nghiên cứu, các giai đoạn của từng loại hình nghiên cứu khác nhau, đồng thời cũng hình thành và phát triển ở sinh viên khả năng hiểu và phân tích đánh giá một công trình nghiên cứu cụ thể.
 15. Ngôn ngữ - Âm vị học 2 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 và 2
  Sinh viên cần nắm được:
  - Khái niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học;
  - Những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả âm thanh lời nói và hệ thống ký hiệu phiên âm tiếng Anh;
  - Những đặc điểm cơ bản của phụ âm và nguyên âm tiếng Anh; các quy luật biến đổi của âm vị tiếng Anh;
  - Những hiểu biết cơ bản về các yếu tố siêu đoạn tính để có thể tự hoàn thiện phát âm của bản thân, phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh và tạo tiền đề cho việc tự nghiên cứu một số vấn đề cụ thể trong lĩnh vực này.
  - Có năng lực phát âm tốt và khả năng tự sửa âm cho bản than để vận dụng trong công việc dạy học sau này.
 16. Ngữ nghĩa học 3 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học, Tiếng Việt, Ngữ Âm – Âm vị học, Ngữ pháp
  Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học bao gồm kiến thức về nghĩa và các phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa học, để giúp học có một kiến thức nhất định trong việc giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ. Phát triển năng lực nghiên cứu, bước đầu biết đánh giá phê phán một số lí thuyết ngữ nghĩa học. Sinh viên sẽ có cơ hội để phát triển một số thủ pháp nghiên cứu ngữ nghĩa cụ thể.
  Khi học học phần này, sinh viên cần nắm được:
  - Khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp phân tích thành tố nghĩa;
  - Các cách nhìn truyền thống về ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp cũng như các kiến giải truyền thống về hiện tượng đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm…;
  - Các quan hệ ý (sense relations);
  - Quan niệm về mệnh đề và cú pháp logic;
  - Ý nghĩa của câu và của phát ngôn (bao gồm cả các cách nhìn nhận về hàm ngôn, tiền giả định …);
  - Kỹ năng và phương pháp nghiên cứu đối với một số vấn đề cụ thể .
  - Khả năng tư duy phê phán và bước đầu biết đánh giá các vấn đề của ngữ nghĩa học.
 17. Ngữ pháp 3 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 và 2
  Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản ở mức độ dẫn luận về ngữ pháp trong phạm vi từ pháp học và một số phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tương ứng để giúp họ có một kiến thức nhất định trong việc giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ. Sinh viên sẽ được rèn luyện kĩ năng phân tích và đánh giá về một số vấn đề có liên quan.
  Hoàn thành học phần này, sinh viên cần nắm được:
  - Khái niệm cơ bản về Hình thái học và Cú pháp học;
  - Những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu cấu tạo từ loại và các cụm từ cơ bản trong tiếng Anh;
  - Những đặc điểm cơ bản của Danh từ, Tính từ, Động từ và Trạng từ tiếng Anh, phương thức cấu tạo từ chủ yếu và thứ yếu;
  - Biết phân biệt các khái niệm cụm từ đơn, cụm từ phức, cụm từ cơ sở.
  - Khái niệm cơ bản về câu và cú, phân biệt được câu đơn câu ghép và câu phức;
  - Những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả cấu tạo câu đơn;
  - Những khái niệm cơ bản về các thành tố của câu, quan hệ giữa các loại động từ và các kiểu câu/cú;
  - Các loại kết hợp đẳng lập và chính phụ ở cấp độ ngữ và cú;
  - Các loại cú: độc lập, chính phụ, biến vị và không biến vị;
  - Những hiểu biết cơ bản chắc chắn để giúp sinh viên đi sâu nghiên cứu về các quan niệm có tính chất trường phái (sau này sẽ được học ở trình độ Thạc sỹ).
  - Biết phân tích giải thích các hiện tượng ngữ pháp liên quan đến nội dung cú pháp và phát triển tư duy phê phán.
  Chú thích: Học phần này có thể phát triển thêm khối lượng để thành 2 học phần Ngữ pháp 1, Ngữ pháp 2 tùy tình hình mỗi trường.
 18. Văn học Anh – Mỹ 3 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Anh 1 và 2.
  Truyền thụ kiến thức lịch sử văn học Anh – Mỹ nhằm giúp sinh viên cảm thụ và đánh giá được cái hay cái đẹp của văn học Anh – Mỹ, giá trị văn hoá xã hội của tác phẩm và bước đầu hiểu được việc sử dụng ngôn ngữ văn học thong qua một số tác giả và tác phẩm được lựa chọn.
  Kết thúc học phần sinh viên có thể:
  - Đọc và hiểu được ngôn ngữ tác phẩm nguyên bản;
  Biết phân tích và đánh giá một tác phẩm văn học, qua đó biết đánh giá một tác giả:
  - Nắm được một cách hệ thống sự phát triển của văn học Anh – Mỹ;
  - Hiểu được xã hội và thời đại của nước Anh phản ánh trong các tác phẩm.
  Chú thích: Học phần này có thể phát triển thêm khối lượng để trở thành hai học phần Văn học Anh và Văn học Mỹ hoặc văn học của các nước sử dụng tiếng Anh khác, tuỳ tình hình mỗi trường.
 19. Văn hóa Anh
  Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam và Tiếng Anh 1 và 2.
  Học phần nhằm tăng cường hiểu biết của sinh viên vế đất nước và con người Anh, hệ thống giá trị, phong tục tập quán, xã hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, kinh tế của Vương quốc Anh làm nền tảng để tìm hiểu và vận dụng những kiến thức đó trong tiếp thu ngôn ngữ Anh, trong hoạt động giao tiếp liên văn hóa.
  Kết thúc học phần sinh viên cần có:
  a. Kiến thức cơ bản về:
  - Lịch sử, quá trình hình thành Vương quốc Anh hoặc một số nước trong khối Anh ngữ;
  - Bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa và các chính kiến của người Anh;
  - Các phong tục tập quán, các ngày lễ hội chính;
  - Hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục Anh;
  b. Kỹ năng đọc hiểu, phân tích, phân tích, phê phán, nghiên cứu các vấn đề văn hóa – xã hội.
  c. Kỹ năng so sánh liên hệ với văn hoá và văn minh dân tộc thong qua các bài tập lớn hay tiểu luận.
 20. Văn hóa Mỹ
  Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Anh 1 và 2.
  Học phần nhằm tăng cường hiểu biết của sinh viên về đất nước và con người Mỹ, hệ thống giá trị, phong tục tập quán, xã hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, kinh tế của Hợp chủng quốc Hoa kỳ, làm nến tảng để tìm hiểu và vận dụng những kiến thức đó trong tiếp thu ngôn ngữ, trong hoạt động giao tiếp liên văn hóa.
  Kết thúc học phần sinh viên cần có:
  a. Kiến thức cơ bản về:
  - Lịch sử, quá trình hình thành Hợp chủng quốc Hoa kỳ;
  - Hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục Mỹ;
  - Bản sắc, hệ thống giá trị, tín nhiệm, văn hoá con người Mỹ;
  - Các phong tục tập quán, các ngày lễ hội chính;
  b. Kỹ năng đọc hiểu, phân tích, phê phán, nghiên cứu các vấn đề văn hoá – xã hội Mỹ.
  c. Kỹ năng so sánh, liên hệ với văn hóa và văn minh dân tộc thông qua các bài tập lớn hay tiểu luận.
 21. Tiếng Anh 1 3 đvht
  Học phần có thể được phân theo 4 kỹ năng như sau:
  - Kỹ năng nghe: 5 đvht
  - Kỹ năng nói : 5 đvht
  - Kỹ năng đọc : 5 đvht
  - Kỹ năng viết : 5 đvht
  Điều kiện tiên quyết:
  Sinh viên phải có vốn từ vựng; ngữ pháp; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản tương đương với cấp độ sơ cấp (Elementary Level).
  Mục tiêu cơ bản của học phần
  Mục tiêu chung
  Sinh viên được nâng cao và biết sử dụng tiếng Anh có hiệu quả trong các tình huống giao tiếp và về một số chủ điểm thông thường. Đây là khối lượng tiếng Anh nằm trong khối lượng kiến thức chung cơ bản tiến tới mở rộng và nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng. Thông qua hoạt động học tập, sinh viên cần phát triển được các phẩm chất cần thiết như khả năng tự học, tự tìm hiểu kiến thức, biết chia sẻ với người khác
 22. Tiếng Anh 2 20 đvht
  Học phần có thể được phân bố theo 4 kỹ năng như sau:
  - Kỹ năng nghe: 5 đvht
  - Kỹ năng nói : 5 đvht
  - Kỹ năng đọc : 5 đvht
  - Kỹ năng viết : 5 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1
  Mục tiêu cơ bản của học phần
  Mục tiêu chung
  Học phần Tiếng Anh 2 nhằm rèn luyện và củng cố các kỹ năng và kiến thức mà sinh viên đã đạt được ở học phần Tiếng Anh 1, đồng thời mở rộng và phát triển các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ đó, sao cho cuối học phần này sinh viên phải đạt được trình độ và năng lực ngôn ngữ ở trình độ Trên trung cấp (Upper-intermediate), sẵn sàng tiếp tục bước vào học tập ở giai đoạn nâng cao.
  Mục tiêu cụ thể
  - Củng cố kiến thức và kỹ năng đã được học tập ở các học phần Tiếng Anh 1.
  - Xây dựng và rèn luyện các kỹ năng học tập, đồng thời phát triển khả năng tự chủ trong quá trình học tập cho sinh viên.
  - Trên cơ sở một hệ thống chủ điểm gắn liền với thực tế cuộc sống xã hội, kinh tế, văn hóa và khoa học, sinh viên sẽ được rèn luyện và phát triển các kiến thức về từ vựng ngữ pháp … và kỹ năng ngôn ngữ ở cấp độ trung cấp (Intermediate). Cụ thể là:
  - Sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ một cách tự tin, làm chủ được một khối lượng từ vựng thuộc nhiều lãnh vực, vận dụng được các chiến lược giao tiếp phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Khả năng hiểu, phân tích ở cấp độ văn bản các thông tin chính và chi tiết, cấu trúc và bố cục của văn bản. Có khả năng lập văn bản thuộc các thể loại khác nhau, mô tả hoặc tường thuật được các sự kiện, sự việc, trình bày được quan điểm hoặc biện luận.
 23. Tiếng Anh 3 20 đvht
  Học phần có thể được phân bố theo 4 kỹ năng như sau:
  - Kỹ năng nghe: 5 đvht
  - Kỹ năng nói : 5 đvht
  - Kỹ năng đọc : 5 đvht
  - Kỹ năng viết : 5 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2
  Mục tiêu cơ bản của các học phần
  Mục tiêu chung
  Học phần Tiếng Anh 3 nhằm nâng cao kiến thức mà sinh viên đã đạt được sau khi học xong các học phần Tiếng Anh 1 và 2 nhằm đạt cấp độ nâng cao (Advanced Level). Đây là lượng kiến thức tiếng Anh nằm trong khối lượng kiến thức chung mở rộng và nâng cao mà sinh viên cần phải nắm được để có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và tạo nền tảng cho việc phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của sinh viên và của xã hội.
  Mục tiêu cụ thể
  - Củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng cơ bản mà sinh viên được học ở các học phần Tiếng Anh 1 và 2
  - Nâng cao và mở rộng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng thực hành tiếng ở cấp độ nâng cao (Advanced Level). Sinh viên sẽ được trang bị vốn kiến thức từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo một hệ thống chủ điểm về xã hội, tự nhiên, văn hóa, kinh tế và môi trường ở cấp độ cao.
  - Hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong giao tiếp cũng như khả năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong khi học và sau khi tốt nghiệp

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng của quá trình đào tạo đại học, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học.
4.1. Chương trình khung trình độ đại học ngành tiếng Anh được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn ngành (Single Major). Danh mục các học phần (môn học) và khối lượng của chúng đưa ra trong mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục 1 và 2, các trường bổ sung những học phần cần thiết để xây dựng thành chương trình đào tạo cụ thể của trường mình với tổng khối lượng kiến thức không dưới 210 đơn vị học trình (không kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).
4.2. Phần kiến thức chuyên ngành (nếu có) thuộc ngành tiếng Anh có thể thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên sâu hẹp của ngành tiếng Anh (như sư phạm, biên – phiên dịch, ngôn ngữ học Anh, văn hóa, văn học …) hoặc theo hướng phát triển qua một ngành thứ hai khác để hình thành tiếng Anh chuyên ngành. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

Trường hợp lựa chọn chuyên ngành sư phạm sinh viên cần học bổ sung tối thiểu 8 học phần (với tổng khối lượng tối thiểu 23 đvht):

 1. Giáo học pháp 1
 2. Giáo học pháp 2
 3. Giáo học pháp 3
 4. Tâm lý học đại cương
 5. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý sư phạm
 6. Giáo dục học đại cương
 7. Giáo dục học phổ thông
 8. Quản lý nhà nước và quản lý ngành giáo dục

Trường hợp lựa chọn chuyên ngành phiên dịch sinh viên cần học bổ sung tối thiểu 4 học phần sau (với tổng khối lượng tối thiểu 32 đvht):

 1. Lý thuyết dịch
 2. Thực hành dịch I
 3. Thực hành dịch II
 4. Thực hành dịch III
  4.3. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) có thể được trường thiết kế theo một trong hai hướng sau:
  - Tích hợp các nội dung đào tạo được lựa chọn từ nhiều ngành đào tạo khác nhau nhưng xét thấy có lợi trong việc mở rộng năng lực hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
  - Lựa chọn các học phần có nội dung thuộc một ngành đào tạo thứ hai khác với ngành Tiếng Anh (thí dụ như Tiếng Ngay, Tiếng Pháp, Quản trị kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Việt Nam học,…) nhằm giúp mở rộng năng lực chuyên môn và phạm vi hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong trường hợp mảng kiến thức thuộc ngành thứ hai có khối lượng dưới hoặc bằng 25 đvht, chương trình mới được tạo ra sẽ có cấu trúc kiểu ngành chính – ngành phụ (Major – Minor) trong đó ngành chính là tiếng Anh. Trường hợp khối lượng này bằng hoặc vượt quá 45 đvht, chương trình tạo ra sẽ có cấu trúc kiểu song ngành (Double Majors). Trường hợp khi chương trình mới thỏa mãn đồng thời những quy định về chương trình khung tương ứng với hai ngành đào tạo khác nhau thì người tốt nghiệp sẽ nhận được hai văn bằng đại học. Đương nhiên trong trường hợp này, khối lượng kiến thức của toàn chương trình và thời gian đào tạo theo thiết kế sẽ lớn hơn so với ba kiểu cấu trúc chương trình trên.
  4.4. Chương trình được biên soạn theo hướng tính giản số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu đọc tài liệu và tham gia thảo luận, tự làm các bài tập và thực hành (có hoặc không có hướng dẫn của giảng viên). Khối lượng kiến thức của chương trình được quy định phù hợp với khuôn khổ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định đối với chương trình giáo dục đại học 4 năm. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học ở bậc đại học.
  4.5. Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và ký ban hành các chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh để triển khai thực hiện trong phạm vi trường mình.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG BÀNH TIẾN LONG
 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn